Godziny pracy: 08:30 – 16:00

 616461266  616461267
 612970616  612970617

Działamy na rynku
od 20 lat

Podjazd dla osób niepełnosprawnych

Dla naszych klientów

duży przestronny parking samochodowy

Jesteśmy do dyspozycji

w dni robocze od 08:30 do 16:00

Możliwość umówienia terminu

w dogodnym dla Państwa terminie

Twój tytuł idzie tutaj

Twój tytuł idzie tutaj

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Stawki taksy notarialnej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (z dalszymi zmianami) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może zostać dokonana także poza kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

W kancelarii notarialnej mogą Państwo dokonać następujących czynności notarialnych:

1). czynności w przedmiocie nieruchomości:

 • umowy darowizny, w tym darowizny nieruchomości, lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy zniesienia wspólności praw,
 • umowy zamiany,
 • umowy przedwstępne,
 • ustanowienie użytkowania,
 • ustanowienie służebności gruntowej, osobistej lub przesyłu,
 • ustanowienie hipoteki,
 • zrzeczenie się praw rzeczowych

2). czynności w zakresie prawa spadkowego:

 • testamenty (zwykłe, z zapisami, zapisami windykacyjnymi lub innymi rozrządzeniami spadkodawcy),
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • protokoły dotyczące przyjęcia albo odrzucenia spadku,
 • protokoły dziedziczenia,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy zbycia spadku,

3). czynności w zakresie spółek prawa handlowego:

 • umowy, akty założycielskie i statuty spółek prawa handlowego,
 • protokoły zgromadzenia wspólników,
 • protokoły walnego zgromadzenia,
 • umowy wspólników spółek,
 • umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych,

4). czynności w zakresie praw majątkowych małżeńskich:

 • umowy majątkowe małżeńskie (rozdzielność majątkowa małżeńska, zwana potocznie intercyzą),
 • umowy podziału majątku,
 • umowy alimentacyjne,

5). inne czynności:

 • pełnomocnictwa udzielane przez osobę fizyczną,
 • pełnomocnictwa udzielane przez przedsiębiorcę,
 • pełnomocnictwa udzielane przez osobę prawną,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z umową najmu okazjonalnego,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy zbycia praw i obowiązków,
 • umowy odnowienia,
 • ugody,
 • oferty,
 • protokoły zebrania wspólnoty mieszkaniowej,
 • złożenie pieniędzy do depozytu,
 • projekty aktów notarialnych,
 • wzory podpisów,
 • poświadczenia podpisu,
 • poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z okazanym oryginałem,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.